खुल्ने समय: आईतबार देखि बिहिबार ( १० बजे देखि ५ बजे सम्म ) र शुक्रबार ३ बजे सम्म
प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय

सुदुरपश्चिम प्रदेश, डडेल्धुरा

प्रदेश सरकारबाट आ. ब. २०७७/०७८ मा बझाङ्ग जिल्लामा सञ्चालन गरिने आयोजना र कार्यक्रम र बिनियोजित रकम

जिल्ला:- बझाङ्ग (रकम रु. हजारमा)

सि.नं.ब.उ.शि.न.खर्च शिर्षकआयोजनाठेगानाआ.व २०७७/०७८ मा बिनियोजित रकमजम्मा रकमकैफियत
  प्रदेश अन्तरर्गत क्रमागत तथा नयाँ खानेपानी आयोजनाहरु      
13370501131156काटेनाउला खा.पा., जयपृथ्वी नगरपालिका, ३जयपृथ्वी नगरपालिका, ३२००200क्रमागत
23370501131156खोलाबारा खा.पा.निर्माण देउल, जयपृथ्वी नगरपालिका, ९जयपृथ्वी नगरपालिका, ९५००500क्रमागत
33370501131156घोगडा खा.पा.यो., सूर्मा नगरपालिका, २,४सूर्मा नगरपालिका, २,४३५००3500क्रमागत
43370501131156जाफ्री भलामी खा.पा.यो., दुर्गाथली गाउंपालिका,५दुर्गाथली गाउंपालिका,५२०००2000क्रमागत
53370501131156झुलाआटी खापरमाण्डौ आगर तोलिकटेरा तल्लेकाडा अदुकाली खा.पा.यो., थलारा गाउंपालिका, ४थलारा गाउंपालिका, ४१०००1000क्रमागत
63370501131156ठाडीगोलढूङ्गा खा.पा. निर्माण, जयपृथ्वी नगरपालिका, ११जयपृथ्वी नगरपालिका, ११२५००2500क्रमागत
73370501131156डुमरी गाउं खानेपानी योजना, खप्तडछान्ना नगरपालिका, ४खप्तडछान्ना नगरपालिका, ४१०००1000क्रमागत
83370501131156तुसादे खानेपानी आयोजना, बुंगल नगरपालिका, ३बुंगल नगरपालिका, ३२५००2500क्रमागत
93370501131156बदेडा खा.पा.निर्माण, जयपृथ्वी नगरपालिका, ६जयपृथ्वी नगरपालिका, ६२५००2500क्रमागत
103370501131156बिजडा खा.पा.यो., दुर्गाथली गाउंपालिका, ३दुर्गाथली गाउंपालिका, ३२०००2000क्रमागत
113370501131156भकभके मुहान देखि देहली लामातोला खा.पा.यो., खप्तडछान्ना नगरपालिका, २खप्तडछान्ना नगरपालिका, २१०००1000क्रमागत
123370501131156मल्लासेडा खा.पा.यो., तलकोट नगरपालिका, ४तलकोट नगरपालिका, ४२०००2000क्रमागत
133370501131156सुकुन्यद खा.पा.यो., जयपृथ्वी नगरपालिका, ७जयपृथ्वी नगरपालिका, ७१०००1000क्रमागत
143370501131156सुन्दर डाडा खा.पा.निर्माण, छविसपाथिभेरा गाउंपालिका, २छविसपाथिभेरा गाउंपालिका, २२०००2000क्रमागत
153370501131156सिफ्टकोट खा.पा.यो., खप्तडछान्ना नगरपालिका, ३खप्तडछान्ना नगरपालिका, ३५०50क्रमागत
163370501131156हेमन्तबाडा लिफ्ट खानेपानी योजना, जयपृथ्वी नगरपालिका, ३जयपृथ्वी नगरपालिका, ३२५०००25000क्रमागत
173370501131156पधेरीखोला बेदकला खा पा मर्मत योजना, तलकोट गा.पा ४तलकोट गा.पा ४१५००1500क्रमागत
183370501131156रुपातोला खा पा यो, तल्कोट गा पा ३तल्कोट गा पा ३१५००1500क्रमागत
193370501131156जुगेपानी डुङ्ग्री खा पा यो, मष्टा गा.पा १मष्टा गा.पा ११५००1500क्रमागत
203370501131156तल्लो गजौन खा पा यो, सुर्मा गा पा ०२सुर्मा गा पा ०२२०००2000क्रमागत
213370501131156कांडा खा पा यो, सुर्मा गा पा ०५सुर्मा गा पा ०५२०००2000क्रमागत
223370501131156डिलखोचा खा पा निर्माण योजना, बुंगल नगरपालिका, २,४बुंगल नगरपालिका, २,४३०००3000क्रमागत
233370501131156बिराबगर खा पा यो, कुच, थलारा गाउंपालिका, ३थलारा गाउंपालिका, ३२५००2500क्रमागत
243370501131156दहबगर भिरगडा खा पा यो, बुङ्गल न.पा १बुङ्गल न.पा १५००500क्रमागत
253370501131156बाइसधारा भामचौर लिफ्ट खानेपानी भामचौर, केदारस्यु गा.पा ७केदारस्यु गा.पा ७३०००3000क्रमागत
263370501131156बेटतोला खानेपानी, थलारा गा.पा १थलारा गा.पा ११५००1500क्रमागत
273370501131156पानीहुने खा. पा. यो., बुङ्गल न.पा १बुङ्गल न.पा १२०००2000क्रमागत
283370501131156गोइचन हथखोचा चांकडा खा. पा. यो., बुङ्गल न.पा १बुङ्गल न.पा १२०००2000क्रमागत
293370501131156झिरेखोला मलेना खा. पा. यो., थलारा गा.पा ३थलारा गा.पा ३१२००1200क्रमागत
303370501131156टुनरुख गुरेलथाम खा. पा. यो., छविसपाथिभेरा गाउंपालिका, १छविसपाथिभेरा गाउंपालिका, १२०००2000क्रमागत
313370501131156तुसादे खा पा यो, बित्थडचिर गा.पा  ३बित्थडचिर गा.पा  ३२०००2000क्रमागत
323370501131156किन्द्रला खा.पा.यो., दुर्गाथली ४दुर्गाथली ४१८००1800क्रमागत
333370501131156कुलाडी खा.पा.यो., ज न.पा ३ज न.पा ३१८००1800क्रमागत
343370501131156कुसेना मष्ट खा.पा.यो., मष्टा गा.पा ७मष्टा गा.पा ७१५००1500क्रमागत
353370501131156नाउलापानी खा.पा.यो., छबिसपाथीभरा ६छबिसपाथीभरा ६१५००1500क्रमागत
363370501131156मायाका खोला किनडा खा.पा.यो., मष्टा ५मष्टा ५१०००1000क्रमागत
373370501131156ठूलामेला खा.पा.यो., बुङ्गल न.पा १बुङ्गल न.पा १२०००2000क्रमागत
383370501131156सगुन्याडी लेकि खौला देखि मल्तोला खा पा यो, मेल्तोला, ज न.पा १ज न.पा ११०००1000क्रमागत
393370501131156थापा गाँउ खा.पा.यो., केदारस्यूँ गा पा ६केदारस्यूँ गा पा ६५००500नयाँ आयोजना
403370501131156राज्या खानेपानी निर्माण रकैल, दुर्गाथली गा पा३दुर्गाथली गा पा३५००500नयाँ आयोजना
413370501131156कुसेना मौभेरा खा. पा. यो., बित्थरचिर गा पा २बित्थरचिर गा पा २५००500नयाँ आयोजना
423370501131156रैसेल्ली खा. पा. यो., बुङ्गल न पा २बुङ्गल न पा २१०००1000क्रमागत
433370501131156दतौने वगर खा. पा. यो., बुङ्गल न पा ६बुङ्गल न पा ६१०००1000क्रमागत
443370501131156मल्लो तम्तोली खा. पा. यो., बुङ्गल न पा ४बुङ्गल न पा ४१०००1000क्रमागत
453370501131156मधुकाट्या खा. पा. यो. , जयपृथ्वी न पा १०जयपृथ्वी न पा १०१५०150नयाँ आयोजना
463370501131156मालाटाटी विसौन खा. पा. यो. , बुङ्गल न पा ८बुङ्गल न पा ८५००500क्रमागत
473370501131156पातलकोट बनगडा हुदै मंगल प्रा वि सम्म खा. पा. यो., मष्टा गा पा  १मष्टा गा पा  १५००500क्रमागत
483370501131156ठुलाखोला पुरानीडाँडा  खा. पा. यो., खप्तडछान्ना गा पा  ४खप्तडछान्ना गा पा  ४१०००1000क्रमागत
493370501131156काडातोला गडराय खा.पा.यो., खप्तडछान्ना गा पा ७खप्तडछान्ना गा पा ७५००500नयाँ आयोजना
503370501131156गोठतोला खा. पा. यो., खप्तडछान्ना गा पा १खप्तडछान्ना गा पा ११०००1000क्रमागत
513370501131156लौठिछडा, धामीलेक, पिठालेक, डाँडागाउ, काप्रीकोट खा. पा. यो., जनपा  ११जनपा  ११२००200क्रमागत
523370501131156लोकण्ड खा.पा.यो., तल्कोट गा पा ४तल्कोट गा पा ४५००500क्रमागत
533370501131156चौडिक दन्तोला खा. पा. यो., सुर्मा गा पा ३सुर्मा गा पा ३५००500नयाँ आयोजना
543370501131156जुवाडा खा. पा. यो., सुर्मा गा पा ४सुर्मा गा पा ४५००500नयाँ आयोजना
553370501131156कालीमाटी पाल्त हुँदै डुमाना सम्म खा. पा. यो., सुर्मा गा पा ३सुर्मा गा पा ३५००500नयाँ आयोजना
563370501131156चडेपानी लिसड खा. पा. यो., बुङ्गल न पा ६,बझांगबुङ्गल न पा ६,बझांग१०००1000क्रमागत
573370501131156बडुगाऊं टोल खा.पा.यो., छविसपाथिभेरा गा पा ३, बझांगछविसपाथिभेरा गा पा ३, बझांग१५००1500नयाँ आयोजना
583370501131156तल्लो गजुरलेक खा.पा.यो. सुरमा २, बझांगसुरमा २, बझांग१५००1500नयाँ आयोजना
593370501131156भेरा खा. पा. यो., जयपृथ्वी न पा १जयपृथ्वी न पा ११४५०1450क्रमागत
603370501131156लौठिछडा, धामीलेक, पिठालेक, डाँडागाउ, काप्रीकोट खा. पा. यो., जनपा  ११जनपा  १११०००1000क्रमागत
613370501131156जुवाडा अल्का हिला खानेपानी योजना सुर्मा गा पा ४, बझांगसुर्मा गा पा ४१०००1000नयाँ आयोजना
623370501131156छडा माथि पिरौजे खानेपानी योजना तलकोट गा पा ३, बझांगतलकोट गा पा ३, बझांग१०००1000नयाँ आयोजना
633370501131156गडिउन पुजारीगाउ पाटादेवल गुलेलीचौर राजकोट खानेपानी योजना खप्तडछान्ना गा पा ६, बझाङ १०००1000नयाँ आयोजना
643370501131156पानीमूल भगडा खानेपानी योजना खप्तडछान्ना गा पा ३, बझाङखप्तडछान्ना गा पा ३, बझाङ१०००1000नयाँ आयोजना
653370501131156मेलखेत उकाली ओखेडा टोल खानेपानी योजना मष्टा गा पा २, बझाङमष्टा गा पा २, बझाङ१०००1000नयाँ आयोजना
663370501131156दलित बस्ती खानेपानी योजना साइपाल गा पा २, बझाङसाइपाल गा पा २, बझाङ१०००1000नयाँ आयोजना
673370501131156चौडिक दुनातोला खानेपानी योजना सुर्मा गा पा ३, बझाङसुर्मा गा पा ३, बझाङ१०००1000नयाँ आयोजना
683370501131156जिमा खानेपानी योजना साइपाल गा पा २,बझाङसाइपाल गा पा २,बझाङ१०००1000नयाँ आयोजना
693370501131156सेरा गदाडा खानेपानी योजना मष्टा गा पा ३, बझाङमष्टा गा पा ३, बझाङ१०००1000नयाँ आयोजना
703370501131156डोग्डी मल्डिग्डी थप्रे खानेपानी योजना सुर्मा गा पा २, बझाङसुर्मा गा पा २, बझाङ१०००1000नयाँ आयोजना
713370501131156बगडा खानेपानी योजना छबिसपाथिभेरा गा पा २, बझाङछबिसपाथिभेरा गा पा २, बझाङ१०००1000नयाँ आयोजना
723370501131156खगेडा बाहुनडाडा भुलवाडा खानेपानी योजना जयपृथ्वी न पा ७, बझाङजयपृथ्वी न पा ७, बझाङ१०००1000नयाँ आयोजना
733370501131156धौलाड खानेपानी योजना छबिसपाथिभेरा गा पा २, बझाङछबिसपाथिभेरा गा पा २, बझाङ१०००1000नयाँ आयोजना
743370501131156धारगाड डुङ्ग्री खा पा यो गर्खा दुर्गाथली गा पा २, बझाङदुर्गाथली गा पा २, बझाङ१०००1000नयाँ आयोजना
753370501131156छडापाटन खानेपानी योजना बुङ्गल न पा ६, बझाङबुङ्गल न पा ६, बझाङ१०००1000नयाँ आयोजना
763370501131156थलाकाट्ने धयासी साउनभुवा सिलङ्गा गोडा खानेपानी निर्माण थलारा गा पा ८, बझाङथलारा गा पा ८, बझाङ१०००1000नयाँ आयोजना
773370501131156मैतोली खानेपानी योजना केदारस्यूं गा पा ३, बझाङकेदारस्यूं गा पा ३, बझाङ१०००1000नयाँ आयोजना
783370501131156सुनारबाडा भण्डारीगाउ खानेपानी योजना थलारा गा पा ७, बझाङथलारा गा पा ७, बझाङ१०००1000नयाँ आयोजना
793370501131156छयाखोला डौड खानेपानी योजना बुङ्गल न पा १०, बझाङबुङ्गल न पा १०, बझाङ१०००1000नयाँ आयोजना
803370501131156थापा गाँउ खा.पा.यो., केदारस्यूँ गा पा ६, बझाङकेदारस्यूँ गा पा ६, बझाङ१०००1000नयाँ आयोजना
813370501131156बेरुकाडा खा पा यो बुङ्गल न पा ३, बझाङबुङ्गल न पा ३, बझाङ१०००1000नयाँ आयोजना
823370501131156जालिङ्ग खा पा यो बित्थडचिर गा पा ७, बझाङबित्थडचिर गा पा ७, बझाङ१०००1000नयाँ आयोजना
833370501131156तल्लो चुवावन रजमाला रकैल खानेपानी योजना दुर्गाथली गा पा ३, बझाङदुर्गाथली गा पा ३, बझाङ१०००1000नयाँ आयोजना
843370501131156गोदा खानेपानी योजना छविसपाथिभेरा २, बझाङछविसपाथिभेरा २, बझाङ१०००1000नयाँ आयोजना
853370501131156सुवाकोट खानेपानी बित्थड चिर- ७बित्थड चिर- ७, बझाङ५००500नयाँ आयोजना
863370501131156रुवानीगाउँ खानेपानी निर्माण ख छा २ रुवानी गाउँखप्तड छान्ना २, बझाङ२०००2000नयाँ आयोजना
873370501131156रपाल्त खानेपानी निर्माण ख छा ४ नेटाकाटीया खप्तड छान्ना ४, बझाङ१०००1000नयाँ आयोजना
883370501131156नाडीखोला पसलबगर खा.पा.यो. खप्तडछान्ना ४ पसलबगर बझाङखप्तड छान्ना ४, बझाङ१०००1000नयाँ आयोजना
893370501131156रपाल्त खानेपानी खप्तडछान्ना ४ नेटाकाटीयाखप्तड छान्ना ४, बझाङ१५००1500नयाँ आयोजना
903370501131156खोलाभाडी शान्तिनगर खानेपानी योजना ज न पा ७ बझाङ जयपृथ्वी नगरपालिका, ७, बझाङ१५००1500नयाँ आयोजना
913370501131156खोलाभाडी शान्तिनगर खानेपानी योजना ज न पा ७ बझाङ जयपृथ्वी नगरपालिका, ७, बझाङ१५००1500नयाँ आयोजना
923370501131156आपतकालीन मर्मत सम्भार खानेपानी आयोजनाहरुबझाङ्ग५००500सालबसाली
   जम्मा 137850137850 
तयार गर्नेको नाम,पद र दस्तखत :-प्रमाणित गर्नेको नाम,पद र दस्तखत :-
मिति :-मिति :-
Developed by @ Mohrain WebSoft Pvt. Ltd.