खुल्ने समय: आईतबार देखि बिहिबार ( १० बजे देखि ५ बजे सम्म ) र शुक्रबार ३ बजे सम्म
प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय

सुदुरपश्चिम प्रदेश, डडेल्धुरा

प्रदेश सरकारबाट आ.ब. २०७७/०७८ मा डडेल्धुरा जिल्लामा सञ्चालन गरिने आयोजना/ कार्यक्रम र बिनियोजित रकम

जिल्ला:- डडेल्धुरा(रकम रु. हजारमा)
सि.नं.ब.उ.शि.न.आयोजनाठेगानाआ.व २०७७/०७८ मा बिनियोजित रकमजम्मा रकमकैफियत
  प्रदेश अन्तरर्गत क्रमागत तथा नयाँ खानेपानी आयोजनाहरु     
133705011कटाल बृहत खा.पा.आ‌, परशुराम ४परशुराम ४ ३०००3000क्रमागत
233705011कालापातल कालढुड्गी आमथला खा.पा.आ, परशुराम ३ परशुराम ३ १५००1500क्रमागत
333705011भागेश्वर मन्दिर खा.पा.आ, भागेश्वर २भागेश्वर २३०००3000क्रमागत
433705011मेलगाँजा नाउली खानेपानी योजना, आलीताल ७आलीताल ७२०००2000क्रमागत
533705011मालम खा.पा.आ. बोरिङ्ग, अ.न.पा. १, डडेल्धुराअ.न.पा. १२५००2500क्रमागत
633705011आलिताल गा.पा. ५ देखि सिराडी दलित बस्ती लिफ्ट खा.पा.यो.आलीताल ५६००600क्रमागत
733705011कोले लिफ्ट खा पा यो विस्तार, परशुरामपरशुराम३५००3500क्रमागत
833705011डुमराकोट चौथल्ली खा पा आ, अमरगढी २अमरगढी २२०००2000क्रमागत
933705011आइतबजार डिपबोरिङ्ग खा पा आ, अमरगढी २अमरगढी २१५००1500क्रमागत
1033705011सैनपातल खा पा आ, अमरगढी ११अमरगढी ११५००500क्रमागत
1133705011धकडा खा पा यो, अजयमेरुअजयमेरु३०००3000क्रमागत
1233705011तल्लो जजोला खा पा यो, अजयमेरु २अजयमेरु २२५००2500क्रमागत
1333705011झामका खा पा यो, अजयमेरु ३अजयमेरु ३३०००3000क्रमागत
1433705011जर्मना खानेपानी निर्माण, गन्यापधुरा गा पा १गन्यापधुरा गा पा १२००200क्रमागत
1533705011पातल सिन्तोला खा पा यो, नवदुर्गा गा पा १नवदुर्गा गा पा ११०००1000क्रमागत
1633705011जिमराडी बडम लिफ्ट खा पा यो, नवदुर्गा गा पा २नवदुर्गा गा पा २२००200क्रमागत
1733705011मल्लो मटेला डणेखोला खा पा यो, नवदुर्गा गा पा ३नवदुर्गा गा पा ३१५००1500क्रमागत
1833705011दुमडा छचोडा कोटकाडे खानेपानी पुनर्निमाण खा पा यो, अमरगढी न पा ६अमरगढी न पा ६२००200क्रमागत
1933705011मुसे खानेपानी योजना ब्रिहत मर्मत (खुल्लेक टाटर लाटाउली) खा पा यो, अमरगढी न पा ८अमरगढी न पा ८२५००2500क्रमागत
2033705011धौलाकोट खा पा यो, अमरगढी न पा अमरगढी न पा २०००2000क्रमागत
2133705011जोगिनाउला खा पा यो, नवदुर्गा गा पा  १नवदुर्गा गा पा  १२०००2000क्रमागत
2233705011नानिगाड खा पा आ, भागेश्वर गा पा ३भागेश्वर गा पा ३२५००2500क्रमागत
2333705011परिगांउ वृहत खा पा आ, परशुराम न पा ५परशुराम न पा ५१०००1000क्रमागत
2433705011झल्लेख लडाऊलि खा पा यो, परशुराम न पा २परशुराम न पा २२००200क्रमागत
2533705011राजेउडा खा पा आ, परशुराम न पा ४परशुराम न पा ४२२००2200क्रमागत
2633705011ढकानी (वेसेरे खोला) खानेपानी योजना, परशुराम न पा १०परशुराम न पा १०२५००2500क्रमागत
2733705011भण्डारी गाउं खा पा यो, अजयमेरु गा पा  ५अजयमेरु गा पा  ५१५००1500क्रमागत
2833705011हर्तोला खानेपानी योजना, आलिताल गा पा १आलिताल गा पा १२००200क्रमागत
2933705011गैरागाउ तिखाचुली डाडाखर्क सोलार पम्पिङ्ग, परशुराम न पा १०परशुराम न पा १०२२५०2250क्रमागत
3033705011शान्तिटोल सुगरखाल देबघाट खा पा यो, परशुराम न पा ९परशुराम न पा ९२२००2200क्रमागत
3133705011सिस्ने बृहत खानेपानी योजना आलिताल गा पा ८ डडेल्धुराआलिताल गा पा ८ डडेल्धुरा१०००1000नयाँ आयोजना
3233705011फल्लेखर्क खानेपानी योजना आलिताल गा पा ६ डडेल्धुराआलिताल गा पा ६ डडेल्धुरा१०००1000नयाँ आयोजना
3333705011गोलेघर तिलेता जहल सतिचौर खानेपानी योजना आलिताल गा पा ५ डडेल्धुराआलिताल गा पा ५ डडेल्धुरा१०००1000नयाँ आयोजना
3433705011जुगेखोला मल्लो महरगाउँ खानेपानी योजना भागेश्वर गा पा ३ डडेल्धुराभागेश्वर गा पा ३ डडेल्धुरा१०००1000नयाँ आयोजना
3533705011डुन्जे खानेपानी सुधार विस्तार योजना भागेश्वर गा पा २ डडेल्धुराभागेश्वर गा पा २ डडेल्धुरा१०००1000नयाँ आयोजना
3633705011गिठाना मटयाल खानेपानी योजना आलिताल गा पा २ डडेल्धुराआलिताल गा पा २ डडेल्धुरा१०००1000नयाँ आयोजना
3733705011मेलखाली बस्ति खानेपानी योजना आलिताल गा पा ६ डडेल्धुराआलिताल गा पा ६ डडेल्धुरा१०००1000नयाँ आयोजना
3833705011रक्सौन डडल्ले धारीतोला झोता खानेपानी योजना आलिताल गा पा ३ डडेल्धुराआलिताल गा पा ३ डडेल्धुरा१०००1000नयाँ आयोजना
3933705011तिमुलपाखा खानेपानी मर्मत योजना परशुराम न पा १ २ र ३ डडेल्धुरा परशुराम न पा १ २ र ३ डडेल्धुरा १०००1000नयाँ आयोजना
4033705011कृष्णपुर बस्ति त्रिवेणी बहुमुखी क्याम्पस खानेपानी योजना परशुराम न पा १२ डडेल्धुरापरशुराम न पा १२ डडेल्धुरा१०००1000क्रमागत
4133705011कटाल खानेपानी सुधार विस्तार योजना, डडेल्धुरा डडेल्धुरा १०००1000नयाँ आयोजना
4233705011खलतल चौड बुडवन मटेला तोडिन्ना शिर्ष मिणा खा पा यो परशुराम न पा ३ डडेल्धुरापरशुराम न पा ३ डडेल्धुरा१०००1000नयाँ आयोजना
4333705011सलेता बृहत खानेपानी योजना परशुराम न पा ११ डडेल्धुरापरशुराम न पा ११ डडेल्धुरा१०००1000नयाँ आयोजना
4433705011सिमलखेत रामपुर दमाड खानेपानी योजना परशुराम न पा ६ डडेल्धुरापरशुराम न पा ६ डडेल्धुरा१०००1000नयाँ आयोजना
4533705011उत्तरखेडा कटुजा जामिरखाली खानेपानी योजना परशुराम न पा ११ डडेल्धुरापरशुराम न पा ११ डडेल्धुरा१०००1000नयाँ आयोजना
4633705011सीम पन्त्यौडा खा पा योजना अजयमेरु गा पा २ डडेल्धुराअजयमेरु गा पा २ डडेल्धुरा१०००1000नयाँ आयोजना
4733705011अनारखोली खानेपानी योजना गुराउली अजयमेरु गा पा २ डडेल्धुराअजयमेरु गा पा २ डडेल्धुरा१०००1000नयाँ आयोजना
4833705011सत्तडी झाल्माण्डौ लिफ्ट खानेपानी योजना अजयमेरु गा पा ४ डडेल्धुराअजयमेरु गा पा ४ डडेल्धुरा१०००1000नयाँ आयोजना
4933705011सेराबिरखम चौडेलीकोट खा पा यो अमरगढी न पा २ डडेल्धुरा अमरगढी न पा २ डडेल्धुरा१०००1000नयाँ आयोजना
5033705011तल्लीपीड खानेपानी योजना अमरगढी न पा ३ डडेल्धुराअमरगढी न पा ३ डडेल्धुरा१०००1000नयाँ आयोजना
5133705011घटाल कालिखाया खा पा यो अमरगढी न पा २ र ३ डडेल्धुराअमरगढी न पा २ र ३ डडेल्धुरा१०००1000नयाँ आयोजना
5233705011कोटयौडा खानेपानी योजना अमरगढी न पा ३ डडेल्धुराअमरगढी न पा ३ डडेल्धुरा१०००1000नयाँ आयोजना
5333705011जोगिना खानेपानी योजना अमरगढी न पा २ डडेल्धुराअमरगढी न पा २ डडेल्धुरा१०००1000नयाँ आयोजना
5433705011देवल छिपला खानेपानी योजना गौलीगाउ गन्यापधुरा गा पा ३ डडेल्धुरागन्यापधुरा गा पा ३ डडेल्धुरा१०००1000नयाँ आयोजना
5533705011अछामी ढुङ्गा रेल खानेपानी योजना गन्यापधुरा गा पा ५ डडेल्धुरा गन्यापधुरा गा पा ५ डडेल्धुरा १०००1000नयाँ आयोजना
5633705011भङारीखोला भण्गाडखोला खा पा यो मैलोडा गन्यापधुरा २ डडेल्धुरा मैलोडा गन्यापधुरा २ डडेल्धुरा १०००1000नयाँ आयोजना
5733705011उकली ठूली खाली खानेपानी योजना नवदुर्गा गा पा ५, डडेल्धुरानवदुर्गा गा पा ५, डडेल्धुरा१०००1000नयाँ आयोजना
5833705011भैसे सुनेडा खानेपानी योजना अमरगढी न पा ४, डडेल्धुराअमरगढी न पा ४, डडेल्धुरा१०००1000नयाँ आयोजना
5933705011बधेसिम खा.पा. – अमरगढी – ११अमरगढी – ११, डडेल्धुरा५००500नयाँ आयोजना
6033705011आपतकालीन मर्मत सम्भार खानेपानी आयोजनाहरुडडेल्धुरा५००500सालबसाली
  जम्मा 8175081750 
Developed by @ Mohrain WebSoft Pvt. Ltd.