खुल्ने समय: आईतबार देखि बिहिबार ( १० बजे देखि ५ बजे सम्म ) र शुक्रबार ३ बजे सम्म
प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय

सुदुरपश्चिम प्रदेश, डडेल्धुरा

नेपाल सरकारबाट आ.ब. २०७७/०७८ मा डडेलधुरा जिल्लामा सञ्चालन गरिने आयोजना/ कार्यक्रम र बिनियोजित रकम

सि.नं.आयोजनाठेगानाआ.व २०७७/०७८ मा बिनियोजित रकम (रकम रु. हजारमा)कैफियत
जिल्ला:- डडेलधुरा(रकम रु. हजारमा)
सि.नं.आयोजनाठेगानाआ.व २०७७/०७८ मा बिनियोजित रकमजम्मा रकमकैफियत
      
1सहस्रलिंग पुन निर्माण खा पा आ अ.न.पा.११अमरगढि न पा५०० क्रमागत
2देवलदिव्यपुर ३ खा पा आ.अजयमेरु गा पा१०००1000क्रमागत
3सिन्टोलीगाड खा. पा. आ.कोटेली सुनकोटनवदुर्गा गा पा५००500क्रमागत
4मालम खा पा आ. अ.न.पा.१अमरगढि न पा५०० क्रमागत
5ओखलाटाक  खा पा आ.कैलपालमाण्डौगन्यापधुरा गा पा५००500क्रमागत
6खतेडा खा पा आ समैजी ३अजयमेरु गा पा१०००1000क्रमागत
7साउदगाँउ खा पा आ.अ.न.पा.१०अमरगढि न पा५०० क्रमागत
8बगरकोट ७,८ खा पा आभागेश्वर गा पा१०००1000क्रमागत
9साइरिङपानी खा पा आ.भावर आलितालआलिताल गा पा८००800क्रमागत
10महालेख खा पा आ असिग्रामगन्यापधुरा गा पा१०००1000क्रमागत
11मणीलेक खा पा आनवदुर्गा गा पा१०००1000क्रमागत
12डुगरी खा पा आ.बगरकोट १भागेश्वर गा पा५००500क्रमागत
13गोखना सिरोटगरु खा पा आ.गांगखेत ४आलिताल गा पा८००800क्रमागत
14वयलपाटा खा पा आ.रुपाल ५भागेश्वर गा पा५००500क्रमागत
15बिकासनोला ध्यारानोला खा.पा.आ.  अ.न.पा. ४अमरगढि न पा५०० क्रमागत
16घिमडा झाकाँडा खा. पा. आ.आलिताल ८आलिताल गा पा८००800क्रमागत
17कोरगाँउ खा पा आ.लाटोगन्याप मन्दिर सहितगन्यापधुरा गा पा५००500क्रमागत
18शिर्ष कटाल ४,५,६ खा पा आपरशुराम न पा१२००1200क्रमागत
19सेउकाली खा. पा. आ.रुपाल बिसतडी २भागेश्वर गा पा५००500क्रमागत
20चडेपानी खा पा आ मणिलेक ६नवदुर्गा गा पा५००500क्रमागत
21विप्लप सतिगाँउ खा. पा. आ.भागेश्वरभागेश्वर गा पा१५००1500क्रमागत
22ढडुन खा पा आ. अजयमेरु ५अजयमेरु गा पा१०००1000क्रमागत
23तुफानडाँडा खा पा आ. अ.न.पा.५अमरगढि न पा५०० क्रमागत
24ढाट गाँउ खा पा आ अ.न.पा. 9अमरगढि न पा५०० क्रमागत
25नानी गाड तुसारी खा पा आ भागेश्वर ६भागेश्वर गा पा५००500क्रमागत
26परशुराम न.पा. वृहत खा पा आ.परशुराम न पा५००500क्रमागत
27छनकोइला खा पा आ.चिपुर ३अजयमेरु गा पा१०००1000क्रमागत
28बगरकोट ९ सत्कट्टा  खा पा आभागेश्वर गा पा१०००1000क्रमागत
29धनगाढ खा.पा.आ. भलिया,अ.न.पा.४अमरगढि न पा५०० क्रमागत
30लालढुङ्गा खा पा आ जोगबुडा परशुराम न पा५००500क्रमागत
31भण्डारी खा पा आ.रुपाल ९भागेश्वर गा पा५००500क्रमागत
32लिउडे पलगढि खा पा आ प.न.पा.११परशुराम न पा१०००1000क्रमागत
33बोगटा खा पा आ.भागेश्वरभागेश्वर गा पा५००500क्रमागत
34देउली राजघाट खा पा आ.नवदुर्गा ४नवदुर्गा गा पा५००500क्रमागत
35भाबर खा पा आ आलिताल १आलिताल गा पा१०००1000क्रमागत
36भण्डारी गाँउ काण्डेपत्रम झिगाना सिकौल बोटौल खा. पा. आ.रुपाल ९भागेश्वर गा पा५००500क्रमागत
37पाली वकैल खा पा आ.समैजी १अजयमेरु गा पा१०००1000क्रमागत
38न्वाली  खा. पा. आ.देवल दीव्यपुर २अजयमेरु गा पा१०००1000क्रमागत
39देबल दिब्यपुर ८ तलपाखा  खा पा आअजयमेरु गा पा५००500क्रमागत
40काटे ४,५ गैरेजलगाड उपरकोट खा पा आनवदुर्गा गा पा१२००1200क्रमागत
41किरमड्या पुन्नाधर नौधर समेत खा पा आअजयमेरु गा पा१०००1000क्रमागत
42सारिङपानी लामिकाँडे खा.पा. आ.भागेश्वर गा पा७००700क्रमागत
43जोगबुडा २,५, ६ खा पा आपरशुराम न पा१०००1000क्रमागत
44तलपाका सार्कीटोल खा पा आ.देवल ७अजयमेरु गा पा१०००1000क्रमागत
45दिव्यावती खा पा आ.बगरकोट १,२,३भागेश्वर गा पा५००500क्रमागत
46खलङ्गा बृहत् खा पा आ सु.वि.अमरगढि न पा५०० क्रमागत
47डडेल्धुरा खा.पा.यो. अमरगढि न पा३३२० क्रमागत
 जम्मा 3732030000 
प्रमाणित गर्नेको नाम,पद र दस्तखत :-
मिति :-
Developed by @ Mohrain WebSoft Pvt. Ltd.