खुल्ने समय: आईतबार देखि बिहिबार ( १० बजे देखि ५ बजे सम्म ) र शुक्रबार ३ बजे सम्म
प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय

सुदुरपश्चिम प्रदेश, डडेल्धुरा

नेपाल सरकारबाट आ.ब. २०७७/०७८ मा बझाङ्ग जिल्लामा सञ्चालन गरिने आयोजना/ कार्यक्रम र बिनियोजित रकम

जिल्ला:- बझाङ्ग(रकम रु. हजारमा)
सि.नं.ब.उ.शि.न.आयोजनाठेगानाआ.व २०७७/०७८ मा बिनियोजित रकमकैफियत
 सशर्त अनुदान अन्तर्गतका जलवायु अनुकुलित वृहत खानेपानी आयोजनाहरु    
1३३७००१२०दौड देउलिकोट खा.पा.आ.बुंगल न पा ६,९-११७००क्रमागत
2३३७००१२०माझिगाउँ ७ खा.पा.आ.खप्तडछान्ना ३,४,५६००क्रमागत
3३३७००१२०खिरातडी खा.पा.आ.बुंगल न पा ३,४,५५००क्रमागत
4३३७००१२०भामचौर खा.पा.आ.केदारस्यु ६,७१५००क्रमागत
5३३७००१२०जिमकोट फुलवारी खा.पा.आ.खप्तडछान्ना  2,३,४६००क्रमागत
6३३७००१२०जेठावाडा विष्टवाडा खा.पा.आ.ज न पा८००क्रमागत
7३३७००१२०रिठापाटा ३, ४, ६ खा.पा.आ.ज न पा७००क्रमागत
8३३७००१२०कोटदेवल १, ३ खा.पा.आ.दष्टा १५००क्रमागत
9३३७००१२०रायल खा.पा.आ. रायल गा.वि.स. १केदारस्यु १,२,३७००क्रमागत
10३३७००१२०रायल २, ९ खा.पा.आ.केदारस्यु १,३७००क्रमागत
11३३७००१२०व्यासी ४ डाँडागाउँ खेतपुर्जा खा.पा.आ.छबिसपाथिभरा  १,४,५७००क्रमागत
12३३७००१२०जोयला खोला माडिगाउँ खा.पा.आ., सुनकाडा ५बित्थडचिर ७,८,९६००क्रमागत
13३३७००१२०कालुखेती ५, ६ खा.पा.आ.खप्तडछान्ना  ५६००क्रमागत
14३३७००१२०स्याडी खा.पा.आ.बित्थडचिर १,२,३८००क्रमागत
15३३७००१२०दंगाजी १, ३, ६, ९ खा.पा.आ.थलारा १,२७००क्रमागत
16३३७००१२०उसेना मौभेरा खा.पा.आ. पाराकाट्ने १थलारा ३,४६००क्रमागत
17३३७००१२०भ्यामढुङ्गा दौलीचौर ७ खा.पा.आ.सुर्मा २६००क्रमागत
18३३७००१२०साइढुङ्गा भण्डार पोडेस खा.पा.आ.ज न पा ३८००क्रमागत
19३३७००१२०वइडा ठूलीचौर खा.पा.आ.कोइरालाकोट ९थलारा ७७००क्रमागत
20३३७००१२०भातेखोला खा.पा.आ.दष्टा ४१०००क्रमागत
21३३७००१२०भैरवनाथ १-४ खा.पा.आ.केदारस्यु ८,९६००क्रमागत
22३३७००१२०रकैल विजडा सेलगाउं वितडा,डुग्री खानेपानी योजना वझाङ्ग ७००क्रमागत
23३३७००१२०खिरातडी ४,६,७ खा.पा.आ.बुंगल ३५००क्रमागत
24३३७००१२०दमेक  खा.पा.आ. ५००क्रमागत
25३३७००१२०दुनिर खापर खा.पा.आ. ७००क्रमागत
26३३७००१२०गौराचौर खा.पा.आ. व्यासी ४,५छबिसपाथिभरा  ४,५५००क्रमागत
27३३७००१२०धारगाड चम्कावा खा.पा.आ. मैलाली ७,८दुर्गाथलि ४७००क्रमागत
28३३७००१२०जयापृथ्विनगर खा.पा.आ. कडेल ७ज न पा ७५००क्रमागत
29३३७००१२०बेलपाटा नाउला खा.पा.आ. पेछैन १ ७००क्रमागत
30३३७००१२०लुयटा  खा.पा.आ. ज.न.पा. ११ज न पा ११७००क्रमागत
31३३७००१२०कुसुछुने सिमसाइल खा.पा.आ. दौलीचौरसुर्मा गा पा५००क्रमागत
32३३७००१२०पाराकाट्ने २-७ खा.पा.आ.थलारा ३,४७००क्रमागत
33३३७००१२०मुडराधारा  खा.पा.आ. ज.न.पा. १२ज न पा १२६००क्रमागत
34३३७००१२०बाझ ९ खा.पा.आ.केदारस्यु ५७००क्रमागत
35३३७००१२०जाडघट्ट  खा.पा.आ. लेकगाउ ८छबिसपाथिभरा  ६६००क्रमागत
36३३७००१२०पागरठाडा ३  खा.पा.आ. ७००क्रमागत
37३३७००१२०गाग्रीपाटा  खा.पा.आ. चौघारीदुर्गाथलि ५००क्रमागत
38३३७००१२०गैडा चिमडा  खा.पा.आ. मौलालीदुर्गाथलि ५००क्रमागत
39३३७००१२०मुङरा ढिकुल्ला र दुम्जाकोट पिखते  खा.पा.आ.थलारा६००नयाँ आयोजना
40३३७००१२०पानीनाटला हितगाउँ  खा.पा.आ. पौवागडीखप्तडछान्ना १५००नयाँ आयोजना
41३३७००१२०सैनगाउ काडा  खा.पा.आ. सुरमा ७,८,९सुर्मा ५८००नयाँ आयोजना
42३३७००१२०रईकल, विमला विजाडा, डुँग्री खा.पा.आ. पौवागडीखप्तडछान्ना १७००नयाँ आयोजना
43३३७००१२०झुटेडा सैनगाउँ  खा.पा.आ. व्यासी १,२छबिसपाथिभरा  ४,५६००क्रमागत
44३३७००१२०देउलीकोट ८ खा.पा.आ.बुंगल १०,११७००क्रमागत
45३३७००१२०हंसाडा  कालिकुडा मैतोली डांफु खा.पा.आ.थलारा८००नयाँ आयोजना
46३३७००१२०लामरकोट खा.पा.आ. जयपृथ्वीनगर ५ज न पा ५७००नयाँ आयोजना
47३३७००१२०खेइरा  जयपृथ्वी न.पा.-४ खा.पा.आ.ज न पा ४५००नयाँ आयोजना
48३३७००१२०मायापाटा खा.पा.आ.खप्तडछान्ना १५००क्रमागत
49३३७००१२०गैराचौर खा.पा.आ. ब्यासी ४,५छबिसपाथिभरा  ४,५५००नयाँ आयोजना
50३३७००१२०सुकापाटी खा.पा.आ. माझीगाँउ ९छबिसपाथिभरा  ४५००नयाँ आयोजना
51३३७००१२०मुग्राधारा खा.पा.आ. ६००नयाँ आयोजना
  जम्मा ३३३०० 
तयार गर्नेको नाम,पद र दस्तखत :-
मिति :-

Developed by @ Mohrain WebSoft Pvt. Ltd.